สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086265

    การรับถ่ายโอนสนามกีฬาระดับอำเภอ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถรับถ่ายโอนภารกิจของสนามกีฬาระดับอำเภอได้หรือไม่คะ อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถกระทำได้หรือไม่คะ อีกทั้งสนามกีฬาดังกล่าวอยู่ในที่ธรณีสงฆ์ หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะขอเช่าที่วัด เพื่อจะได้บริหารจัดการ ปรับปรุงและซ่อมแซมสนามกีฬาดังกล่าว ได้หรือไม่คะ

ถามโดย : อรพรรณนันทกิจโกศล ( may_23324@yahoo.co.th )  IP 122.154.xxx.xxx  [ วันที่ 22/11/2565 เวลา 14:49 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ได้แก่ (๑๘) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ได้สรุปรายละเอียดการถ่ายโอนภารกิจ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ของกรมพลศึกษา ได้แก่ ๑. สนามกีฬาระดับจังหวัดถ่ายโอนให้องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร และ ๒. สนามกีฬาระดังรอง ยกเว้นสนามกีฬาจังหวัดที่มีวิทยาลัยพลศึกษา ถ่ายโอนให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถรับถ่ายโอนภารกิจได้เฉพาะสนามกีฬาระดับจังหวัดเท่านั้น

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 24/11/2565 เวลา 10:05 ]