สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085639

    ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

การพิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 ต้องมีการเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือไม่ ถ้าต้องเสนอญัตติใครเป็นผู้เสนอญัตติ การพิจารณาต้องพิจารณาเป็นขั้นรับหลักการ ขั้นแปรญัคคิ และขั้นลงมติหรือไม่ กรุณาตอบด้วยขอบคุณครับ

ถามโดย : สุพจน์ ชูแตง ( dontago.m5@gmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 06/10/2565 เวลา 11:09 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 07/10/2565 เวลา 13:44 ] เอกสารแนบ