สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085627

    การคิดเปอร์เซ็นต์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

(1) โครงการการจัดงานดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลยเป็นเงิน จำนวน 35,000.- บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอนาแห้ว (2) โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและงานพิธี ตั้งไว้ 40,000.- บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอนาแห้ว (3) โครงการประเพณีสงกรานต์ ไทย ? ลาว จำนวน 40,000.- บาท เพื่อจ่ายอุดหนุนให้กับอำเภอนาแห้ว ทั้ง 3 โครงการ เป็นการจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ต้องนำมาคิดเปอร์เซ็นต์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ไหมครับ เพราะ ผอ.กอง มีความเห็นว่าเงินอุดหนุนไม่ควรนำมาคิดเปอร์เซ็นต์

ถามโดย : สำพันธ์สีหะวงค์ ( samphuns@gmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 06/10/2565 เวลา 09:02 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ 022419000 ต่อ 1522 - 1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 06/10/2565 เวลา 14:23 ]