สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085625

    สอบถามเรื่องการเบิกค่าเช่าซืือ (บ้าน) ต่างท้องที่สามารถทำได้หรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

เดิมข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่เทศบาล ก ซึ่งอยู่ในท้องที่อำเภอ A ต่อมาได้โอนย้ายมารับตำแหน่งใหม่ที่เทศบาล ข ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอ B โดยทั้งอำเภอ A และ B อยู่ในจังหวัดเดียวกันและมีพื้นที่เขตติดต่อกัน ต่อมาข้าราชการดังกล่าวได้ไปซื้อบ้านในเขตท้องที่อำเภอ A สามารถใช้สิทธิในการเช่าซื้อบ้านหลังดังกล่าวได้หรือไม่ เพราะตามแนวคำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 1587/2559 สามารถดำเนินการได้

ถามโดย : อภิเชษฐ์นวลนาค ( apichet.n@hotmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 05/10/2565 เวลา 15:38 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 0-2241-9049

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 05/10/2565 เวลา 16:10 ]