สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085621

    การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

สำนักงานกรรมการสถาบันการเมืองวิถีใหม่วุฒิสภาในคณะกรรมาธิการ พัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภา (จังหวัดสงขลา) ส่งหนังสือเชิญนายกเทศมนตรี รองนายก เลขานุการนายก ประธานสภา และสมาชิกสภา เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน สามารถเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการได้หรือไม่อย่างไรคะ

ถามโดย : พิมพ์ทิพย์พิชัย ( pp.chappuis@gmail.com )  IP 1.0.xxx.xxx  [ วันที่ 05/10/2565 เวลา 14:36 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 0-2241-9049

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 05/10/2565 เวลา 14:40 ]