สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085620

    สอบถามกรณีหมดสัญญา และบอกเลิกสัญญา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

รบกวนสอบถามกรณีผู้รับจ้างทำหนังสือเข้างาน แต่ไม่เข้างานเลยจนหมดสัญญาแล้ว ทางหน่วยงานต้องการบอกเลิกสัญญาตาม พรบ มาตรา 103 โดยมีเหตุเชื่อว่าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ กรณีนี้ใครมีหน้าที่ทำหนังสือเร่งรัดเตือนผู้รับจ้าง และต้องเตือนกี่ครั้ง เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในฐานะผู้บริหารสัญญา หรือเจ้าหน้าที่พัสดุครับ และมีขั้นตอนเป็น Flow Chart กระบวนการบอกเลิกสัญญาไหมครับ ขอบคุณครับ

ถามโดย : songchaidumnuy ( songchai5599@yahoo.com )  IP 2403:6200:8832:ae21:3c7d:f4ec:2107:63f5.  [ วันที่ 05/10/2565 เวลา 14:33 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-2419000 ต่อ 1524, 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 05/10/2565 เวลา 16:08 ]