สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085618

    การอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครอง

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

กรณีศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้อบต.ผู้ถูกฟ้องคืนเงินค่าปรับในส่วนที่ปรับเกิน 10% ให้กับผู้ฟ้องคดี อัยการผู้รับมอบอำนาจจากอบต.มีความเห็นควรสั่งไม่อุทธรณ์ และตามหนังสือ ที่ มท 0804.4/ว 1200 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในกรณีดังกล่าวเป็นดุลยพินิจของผู้บริหาร ฉะนั้นหากอบต.จะไม่อุทธรณ์ถือว่าทำให้ราชการเสียหายหรือไม่ อย่างไร

ถามโดย : เพ็ญนภาสุระกา ( peawlovepri@gmail.com )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 05/10/2565 เวลา 11:52 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 05/10/2565 เวลา 15:32 ] เอกสารแนบ