สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085614

    การแต่งตั้งพนักงานราชการ ทั่วไป เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 26 และข้อ 177 กำหนดให้กรรมการและผู้ควบคุมงาน แต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น จึงขอสอบถามว่า จะแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา ควบคุมงานก่อสร้างได้หรือไม่

ถามโดย : ธีระวัฒน์วิเศษคุณ ( teerawat8139@gmail.com )  IP 1.1.xxx.xxx  [ วันที่ 05/10/2565 เวลา 11:01 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-2419000 ต่อ 1524, 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 05/10/2565 เวลา 16:02 ]