สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085613

    สอบถามกรณีหมดสัญญา และบอกเลิกสัญญา

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

รบกวนสอบถามกรณีผู้รับจ้างทำหนังสือเข้างาน แต่ไม่เข้างานเลยจนหมดสัญญาแล้ว ทางหน่วยงานต้องการบอกเลิกสัญญาตาม พรบ มาตรา 103 โดยมีเหตุเชื่อว่าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ กรณีนี้ใครมีหน้าที่ทำหนังสือเร่งรัดเตือนผู้รับจ้าง และต้องเตือนกี่ครั้ง เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในฐานะผู้บริหารสัญญา หรือเจ้าหน้าที่พัสดุครับ และมีขั้นตอนเป็น Flow Chart กระบวนการบอกเลิกสัญญาไหมครับ ขอบคุณครับ

ถามโดย : songchaidumnuy ( songchai5599@yahoo.com )  IP 2403:6200:8832:ae21:3c7d:f4ec:2107:63f5.  [ วันที่ 05/10/2565 เวลา 10:54 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 0-2241-9049

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 05/10/2565 เวลา 13:06 ]