สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085611

    การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การแต่งตั้งเจ้าหน้าพัสดุ เพื่อปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามคำ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนด ความหมายของ เจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ขอสอบถาม 1. องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถแต่งตั้งพนักส่วนตำบล/พนักงานจ้างภารกิจ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุได้หรือไม่ กรณีที่ องค์การบริหารส่วนตำบล มีตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ที่ปฏิบัติหน้าอยู่แล้ว การแต่งตั้งเจ้าหน้าอื่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าพัสดุ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ถามโดย : นาถสุดาผลวิรัตน์ ( nardeve@gmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 05/10/2565 เวลา 10:31 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ประเด็นที่ที่สอบถาม การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดังกล่าว แต่งตั้งเพิ่มในกองคลัง หรือแต่งตั้งของแต่ละกอง ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ 02-2419000 ต่อ 1524, 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 05/10/2565 เวลา 15:45 ]