สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085601

    การคืนเงินเบี้ยผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุกรณีได้รับเงินช้ำช้อนกับสวัสดิการอื่น

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ผู้สูงอายุได้มาลงทะเบียนรับเงินเบีั้ยยังชีพกับ อบต.และได้รับเงินปีงบฯ2558-2563 รวมเป็นเงิน 37,400 บาท ต่อมาตรวจพบจากระบบกรมบัญชีกลางว่าผู้สูงอายุรายนี้ ได้รับเงินบำนาญจากกรมบัญชีกลาง ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ผู้สูงอายุรายนี้เป็นลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ ได้รับเงินบำเหน็จรายเดือน อบต.จึงเรียกเงินคืนและผส.รายนี้ได้คืนมาครบจำนวนแล้ว เมื่อเม.ย.2563 ขอเรียนสอบถามว่า อบต.ต้องนำส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดิน หรือต้องส่งคืนให้แก่ผู้สูงอายุ ตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 6899 ลงวันที่ 16 กันยายน 2565 ครับ

ถามโดย : jackspilo ( jackspilo@hotmail.com )  IP 119.42.xxx.xxx  [ วันที่ 04/10/2565 เวลา 16:16 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ส่งคืนให้แก่ผู้สูงอายุ ตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 6899 ลงวันที่ 16 กันยายน 2565 ครับ

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 05/10/2565 เวลา 14:16 ]