สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085597

    ผู้คำ้ประกัน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

กรณีเจ้าหน้าที่ของ อปท. ขอผ่อนชำระหนี้ ต้องมีบุคคล หรือนิติบุคคลมาทำสัญญาคำ้ประกัน แต่หากเจ้าหน้าที่ผู้ขอผ่อนชำระไม่สามารถหาผู้คำ้ประกันได้ ๑. แต่ใช้โฉนดที่ดินของตนเองหรือของภริยามาคำ้ประกันได้หรือไม่ ๒. หากไม่มีหลักทรัพย์มาคำ้ประกันแต่ อบจ.ใช้วิธีการให้เจ้าหน้าที่ผู้ขอผ่อนชำระหนี้ทำหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนได้หรือไม่อย่างไร

ถามโดย : นายสุทธิพงษ์ศาสน์พิสุทธิกุล ( S.kadea@gmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 04/10/2565 เวลา 15:46 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ประเด็นที่ 1 เจ้าหน้าที่ผู้ขอผ่อนชำระสามารถใช้โฉนดที่ดินของตนเองหรือภริยามาค้ำระกันการผ่อนชำระได้ ตามข้อ 4 ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระนี้ของเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ 19 กันยายน 2545 ประเด็นที่ 2 อบจ. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ขอผ่อนชำระทำหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนแทนการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน จึงเป็นการดำเนินการไม่เป็นไปตามข้อ 4 ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระนี้ของเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ 19 กันยายน 2545

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 05/10/2565 เวลา 13:46 ]