สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085595

    คุณสมบัติคณะกรรมการปรับปรุงตำแหน่งระดับ ชพ.

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขอเรียนสอบถามว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแต่งตั้งข้าราชการบำนาญเป็นคณะกรรมการปรับปรุงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษได้หรือไม่ เช่น นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ จะขอปรับปรุงตำแหน่งเป็น ชำนาญการพิเศษ หน่วยงานจะแต่งตั้งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว เป็นต้น

ถามโดย : เสาวณีย์เสนารายณ์ ( sao4488@hotmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 04/10/2565 เวลา 14:41 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ข้อมูลยังไม่เพียงพอต่อการพิจารณา ให้พิจารณาตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 191 ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 05/10/2565 เวลา 08:42 ]