สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085590

    สอบถามตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

สอบถามตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ บัญชีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังเหลือหรือไม่ครับ

ถามโดย : สุปัญญูนิ่มอ้น ( suphanyoo@gmail.com )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 04/10/2565 เวลา 11:10 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตามหนังสือ มท 0809.6/ว 115 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ตำแหน่ง...เป็นตำแหน่งที่ยังมีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีเหลืออยู่หากประสงค์จะรับโอนต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหนังสือฉบับดังกล่าวด้วย

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3331 ) [ วันที่ 06/10/2565 เวลา 09:59 ]