สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085589

    การตั้งงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในรัฐพิธี

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การตั้งงบประมาณเป็นค่าจัดทำพานพุ่มดอกไม้ กรวยดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง ..... พวงมาลา สำหรับวางอนุสาวรีย์ ใช้ในงานกิจกรรมในรัฐพิธีต่างๆ ต้องตั้งงบประมาณไว้ในหมวดค่าใช้สอย ในประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ หรือรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น คะ

ถามโดย : SureeratSildanchan ( myparadisemyyouth@gmail.com )  IP 134.236.xxx.xxx  [ วันที่ 04/10/2565 เวลา 10:43 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 06/10/2565 เวลา 10:18 ]