สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085434

    การขออนุมัติกันเงินโครงการก่อสร้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

รบกวนสอบถามเรื่องการกันเงินค่ะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบต.ไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันโครงการก่อสร้างได้ทัน และได้ดำเนินการกันเงินตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินฯข้อ59 ซึ่งต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อบต.ได้ทำสัญญาแล้วแต่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ อบต.ต้องดำเนินการขอกันเงินต่อไปหรือไม่ ถ้าหากต้องขออนุมัติกันเงินต้องใช้ระเบียบข้อใด กรณีนี้ต้องใช้ระเบียบข้อ 57 อำนาจนายก หรือต้องขอผู้ว่าฯยกเว้นระเบียบค่ะ

ถามโดย : ปิยนุชมีทรัพย์ ( pu_piyanuch@hotmail.com )  IP 1.4.xxx.xxx  [ วันที่ 23/09/2565 เวลา 15:27 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบของ อปท. ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้ที่สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โดยตรง เบอร์โทร 02-241-9045

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 26/09/2565 เวลา 15:04 ]