สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085433

    การก่อสร้างอาคารศาลาประชาคมหมู่บ้านในที่ดินสาธารณประโยชน์

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ประชาชนได้บริจาคเงินร่วมกันเพื่อซื้อที่ดินมาเพื่อปลูกสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน โดยวันไปโอนที่ดินเจ้าของที่ดินได้โอนเป็นที่สาธารณประโยชน์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน และชาวบ้านก็ได้ใช้ที่ดินนี้เป็นอาคารศาลาประชาคมหมู่บ้านอยู่แล้ว แต่อาคารทรุดโทรมมากจึงอยากปรับปรุงอาคารให้ดีขึ้นจึงได้มาของบประมาณจากเทศบาล จึงขอสอบถามว่าเทศบาลจะสามารถสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้านได้เลยหรือไม่ หรือต้องดำเนินการขอถอนสภาพที่ดิน ตามมาตรา 8 วรรคสอง(1) โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2550 ตามนัยของหนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0511.3/ว 29466 ลว 4 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

ถามโดย : ชลธิชา ฆ้องเกิด ( chonkk.rut@gmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 23/09/2565 เวลา 13:47 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 0-2241-9049

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 26/09/2565 เวลา 11:12 ]