สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085429

    การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

รบกวนสอบถามค่ะ กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 หมวด 2 ข้อ 14 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย ปลัด อบต. เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาและหรือผู้บริหารสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ.... กรณีถ้าไม่มีกองการศึกษาฯ และอปท.ใกล้เคียงไม่มีผอ.กองการศึกษาฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการตามนี้ได้หรือไม่ค่ะ 1.ปลัด อบต. เป็นประธานฯ 2.หัวหน้าสำนักปลัด เป็น กรรมการ 3. ผอ.โรงเรียน สังกัด สพฐ.ในพื้นที่ เป็นกรรมการ

ถามโดย : ยุภาพรผารัตน์ ( yukyik02@hotmail.com )  IP 2403:6200:8830:ef03:cd68:3248:fb81:f359.  [ วันที่ 23/09/2565 เวลา 10:15 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สอบถามโทร 02-2419000 ต่อ 4226-7

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 23/09/2565 เวลา 17:05 ]