สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085428

    ราคากลางค่่าสิ่งก่อสร้างเกินวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ในปี65

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลได้ตั้งงบประมาณเพื่อก่อสร้างถนน คสล. รวมเป็นเงิน 5,000,000 บาท ต่อมา คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเป็นเงิน 6,000,000 บาท สูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ เนื่องจาก ราคาวัสดุสูงขึ้น ..คำถาม เทศบาลสามารถโอนเพิ่มเงินงบประมาณ ตามข้อ 26 ตามระเบียบงบฯ กรณี ปริมาณ คุณภาพฯ ไม่เปลี่ยน หรือ ข้อ 27 หากปริมาณ คุณภาพฯ เปลี่ยน ใช่หรือไม่คะ...

ถามโดย : รัตนาภรณ์ไวยลาภา ( therain_rattana@hotmail.com )  IP 49.237.xxx.xxx  [ วันที่ 23/09/2565 เวลา 09:31 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02 241 9049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 26/09/2565 เวลา 11:04 ]