สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085427

    ค่าเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

ค่าเสี่ยงต่อสุภาพ ของพนักงานขับรถบรรทุกขยะ ตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการฯ ข้อ 6 วรรค 2 กรณีพนักงานจ้าง ผู้ใดมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มหลายอัตรา ให้พนักงานจ้างผู้นั้นได้รับเงินเพิ่มในอัตราสูงที่สุดเพียงอัตราเดียว เงินเพิ่มดังกล่าวหมายความร่วมถึงผู้ที่ได้รับเงินค่าครองชีพใช่หรือไม่ ผู้ที่ได้รับเงินค่าครองชีพมีสิทธิได้รับเงินค่าเสี่ยงภัยต่อสุขภาพหรือไม่

ถามโดย : kannikaPhuangsombat ( ninew2552@hotmail.com )  IP 2405:9800:b511:cdf1:9544:ac02:432e:dce7.  [ วันที่ 22/09/2565 เวลา 22:13 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

โปรดติดต่อและสอบถาม สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (อาคาร 2 ชั้น 2) (อาคาร 3 ชั้น 2 และ ชั้น 3)(อาคารกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ ชั้น 1 (UP STAIR) และ ชั้น 3) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2241-9000 ต่อ 4202-4 หมายเลขโทรสาร : 0-2241-9055 ขอบคุณค่ะ

ตอบโดย : กสว. ประสานโดย : กสว. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 29/09/2565 เวลา 15:42 ]