สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085425

    ไฟไหมบ้านซึ่งสร้างอยู่บนที่ นสล. โดยไม่ได้รับอนุญาตสามารถช่วยเหลือได้หรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

กรณีไฟไหม้บ้านของประชาชน ซึ่งสร้างอยู่บนที่ นสล. โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่มีบ้านเลขที่ เทศบาลจะสามารช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน พ.ศ. 2560 ได้หรือไม่ครับ

ถามโดย : พรเทพสายทอง ( kongbeng_garn4436@hotmail.com )  IP 1.10.xxx.xxx  [ วันที่ 22/09/2565 เวลา 15:40 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 0-2241-9049

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 23/09/2565 เวลา 08:12 ]