สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085423

    กรณีเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15%

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ในกรณีที่มีผู้เสนอราคาแตกต่างจากราคาที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป ทาง อปท. ต้องทำหนังสือให้ผู้รับจ้างชี้แจงการเสนอราคา กรณีเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15% เพื่อส่งให้ สตง. หรือไม่ครับ และอ้างระเบียบ หนังสือสั่งการฉบับใด ขอบคุณครับ

ถามโดย : ฐิตพงษ์แฟงคล้าย ( thitapong.f@gmail.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 22/09/2565 เวลา 13:06 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีดังกล่าว ให้ดำเนินการจัดทำคำชี้แจงรายงานต่อ สตง. ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก่อสร้าง เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 22/09/2565 เวลา 15:57 ]