สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085422

    ต้องทำหนังสือให้ผู้รับจ้างชี้แจงการเสนอราคา กรณีเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15%หรือไม่ครับ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

ในกรณีที่มีผู้เสนอราคาแตกต่างจากราคาที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป ทาง อปท. ต้องทำหนังสือให้ผู้รับจ้างชี้แจงการเสนอราคา กรณีเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15% เพื่อส่งให้ สตง. หรือไม่ครับ และอ้างระเบียบ หนังสือสั่งการฉบับใด ขอบคุณครับ

ถามโดย : ฐิตพงษ์แฟงคล้าย ( thitapong.f@gmail.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 22/09/2565 เวลา 12:58 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบของ อปท. ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้ที่สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โดยตรง เบอร์โทร 02-241-9045

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 22/09/2565 เวลา 16:03 ]