สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085420

    โครงการจ่ายจากเงินสะสม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลได้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างถนน สภาอนุมัติในปี 2565 และได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ปรากฎว่าผู้รับจ้างไม่ได้ดำเนินการตามสัญญา เทศบาลฯ จะบอกเลิกสัญญา ซึ่งตามระเบียบเบิกจ่ายข้อ 89 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณถัดไป จึงขอเรียนถามว่า เมื่อเทศบาลบอกเลิกสัญญาแล้ว จะประกาศหาผู้รับจ้างใหม่โดยใช้เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวข้างต้นถูกต้องหรือไม่คะ

ถามโดย : รติมาวงษ์จันทร์ ( ma_me209@hotmail.com )  IP 61.19.xxx.xxx  [ วันที่ 22/09/2565 เวลา 09:51 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อจ้าหน้าที่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม 02-241-9049,02-241-9000 ต่อ 1522-23

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 23/09/2565 เวลา 13:47 ]