สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085419

    เงินอุดหนุนให้โรงเรียนสังกัดสพฐ.

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

โรงเรียนสังกัดสพฐ.ของบประมาณเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกิจกรรมสอนวิธีการถนอมอาหาร โรงเรียนสามารถจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในประกอบการสอนได้หรือไม่

ถามโดย : jintanawelukarn ( jintana_aum@gmail.com )  IP 110.78.xxx.xxx  [ วันที่ 22/09/2565 เวลา 09:44 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น โทร 0-2241-9000 ต่อ 2202-3

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 23/09/2565 เวลา 16:25 ]