สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085416

    การรวมกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกร

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้ความหมาย ?กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกร? หมายความว่า เกษตรกรหรือผู้ว่างงานมีการรวมตัวกันเพื่อดำเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชน ขอเรียนสอบถามว่า การรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรตามระเบียบนี้ มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้หรือไม่ เช่น จำนวนของสมาชิกกลุ่ม ระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม ระยะเวลารวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม เป็นต้น

ถามโดย : ประเสริฐการะเกษ ( prasert_kara@hotmail.com )  IP 27.145.xxx.xxx  [ วันที่ 22/09/2565 เวลา 09:29 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (กพส.)ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 0-2241-9000 ต่อ 4131-2

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 22/09/2565 เวลา 10:30 ]