สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085415

    การโอนงบประมาณตามข้อ 26 และ 27 ของระเบียบงบประมาณ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าบำรุงรักษาคุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ใช้ไป 81,050 บาท คงเหลือ 18,950 บาท ถ้าจะโอนเงิบงบประมาณเข้าไปเพิ่มเติมในรายการดังกล่าว เพื่อใช้ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ จะต้องใช้อำนาจนายกหรือสภา ตามระเบียบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 26 หรือ ข้อ 27

ถามโดย : อมรินทร์ชาแจ้ง ( amarin590@hotmail.com )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 22/09/2565 เวลา 09:27 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้น กรณีดังกล่าวเป็นการโอนเพิ่มที่ไม่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่นตามข้อ 26

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 22/09/2565 เวลา 13:34 ]