สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085414

    เงินประจำตำแหน่งวิศวกรสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ ไม่ถูกประกาศ ในประกาศคณะกรรมการมาตรฐานฯ(ฉบับที่ 17)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ข้าพเจ้า ดำรงตำแหน่ง วิศวกรสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ ซึ่งตามประกาศคณะกรรมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 17) ได้กำหนดให้ 14 สายงาน เป็นตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ ขออนุญาตเรียนสอบถามว่า 1. เนื่องจากวิศวกรสุขาภิบาล ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ใช้คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือวิศวกรรมชลประทาน และจำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรเช่นเดียวกันกับวิศวกรในสาขาอื่นๆ ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง(วิศวกรโยธา, วิศวกรเครื่องกล และวิศวกรไฟฟ้า) 2. ในการออกแบบทางด้านวิศวกรรมสุขาภิบาลนั้น เข้าข่ายวิชาชีพเฉพาะ 7 สาขา ทางด้านวิศวกรรมควบคุมตามข้อกำหนดของสภาวิศวกร ซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตของประชาชน เฉกเช่นเดียวกับวิศวกรในสาขาอื่นๆ จึงเรียนมาเพื่อสอบถามถึงเหตุใด วิศวกรสุขาภิบาลจึงไม่มีในบัญชีรายชื่อตำแหน่งที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศที่กล่าวมาข้างต้น ขอแสดงความนับถือ

ถามโดย : วงกตโอวาทสกุล ( vongkoto@yahoo.com )  IP 183.89.xxx.xxx  [ วันที่ 21/09/2565 เวลา 20:11 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

จะดำเนินการประสานงานกับ ก.ถ. และจะแจ้งผลให้ทราบต่อไป

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 22/09/2565 เวลา 11:54 ]