สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085404

    ขอทราบแนวทางแก้ไขในการบริหารราชการกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือข้าราชการเพียงสองท่าน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขอคำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือข้าราชการเพียงสองท่านในหน่วยงาน

ถามโดย : กฤษณ์สุขยฤกษ์ ( kritno2@hotmail.com )  IP 184.22.xxx.xxx  [ วันที่ 21/09/2565 เวลา 16:22 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1. ประกาศรับโอน 2. ขอใช้บัญชี 3. ขอช่วยราชการ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 22/09/2565 เวลา 09:27 ]