สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085403

    การเบิกค่าน้ำมันเชื้้อเพลิง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ในการเบิกค่าน้ำมันส่วนอปท.สามารถใช้น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลประเภทไหนได้บ้าง

ถามโดย : วรรณาจงเทพ ( wannataktan@gmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 21/09/2565 เวลา 16:12 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 22/09/2565 เวลา 13:17 ]