สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085400

    การจ่ายเงินสะสม ข้อ 90 (2)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) สามารถดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ข้อ 90 (2) เพื่อจ่ายเงินสะสมเป็นค่าเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ได้หรือไม่

ถามโดย : พรพิมลปิ่นแก้ว ( jj_imjar12@hotmail.com )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 21/09/2565 เวลา 15:18 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อจ้าหน้าที่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม 02-241-9049,02-241-9000 ต่อ 1522-23

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 21/09/2565 เวลา 16:20 ]