สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085396

    การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(โบนัสประจำปี64)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี 2564) ได้ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบข้อ 59/1 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นให้กันได้ไม่เกินหกเดือน ปรากฎว่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ง หากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน เนื่องจากใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการขอขยายเวลา วันที่ 30 กันยายน 2565 ยังไม่ได้ทำการเบิกจ่าย แต่หน่วยงานได้ทำการขอยกเว้นระเบียบข้อ 4วรรคสอง อยากทราบว่าเงินที่ขอกันไว้ในระบบ e-LAAS ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 สามารถกันเงินไปใช้ในการเบิกจ่ายเงินโบนัสในปีต่อไปได้หรือไม่ หรือว่าตกเป็นเงินสะสม แล้วขอเบิกจ่ายจากเงินสะสมค่ะ

ถามโดย : สุภาลักล์แตงเจริญ ( supaluckkai63@gmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 21/09/2565 เวลา 13:49 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อจ้าหน้าที่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม 02-241-9049,02-241-9000 ต่อ 1522-23

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 21/09/2565 เวลา 16:19 ]