สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085395

    ถังดักไขมันเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ประเภทใด

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ต้องการจัดซื้อถังดักไขมันสำเร็จรูป ขนาด 40 ลิตร มันติดตั้งบริเวณต่อจากจุดที่มีการล้างจานของสำนักงาน เพื่อดักไขมันไม่ให้เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ถังดักไขมันดังกล่าวเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ วัสดุ/ครุภัณฑ์อะไรครับ

ถามโดย : สาทิตย์บุญฤทธิ์ ( sathit_eng@hotmail.com )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 21/09/2565 เวลา 12:09 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 22/09/2565 เวลา 13:19 ]