สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085394

    การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(โบนัสประจำปี64)

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี 2564) ได้ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบข้อ 59/1 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นให้กันได้ไม่เกินหกเดือน ปรากฎว่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ง หากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน เนื่องจากใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการขอขยายเวลา วันที่ 30 กันยายน 2565 ยังไม่ได้ทำการเบิกจ่าย แต่หน่วยงานได้ทำการขอยกเว้นระเบียบข้อ 4วรรคสอง อยากทราบว่าเงินที่ขอกันไว้ในระบบ e-LAAS ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 สามารถกันเงินไปใช้ในการเบิกจ่ายเงินโบนัสในปีต่อไปได้หรือไม่ หรือว่าตกเป็นเงินสะสม แล้วขอเบิกจ่ายจากเงินสะสมค่ะ

ถามโดย : สุภาลักล์แตงเจริญ ( supaluckkai63@gmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 21/09/2565 เวลา 11:28 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบของ อปท. ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้ที่สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โดยตรง เบอร์โทร 02-241-9045

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 21/09/2565 เวลา 13:28 ]