สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085392

    การส่งเรื่องให้ดำเนินการทางวินัยกับพนักงานส่วนตำบลที่ย้ายไป

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

การส่งหนังสือให้ดำเนินการทางวินัยในกรณีที่ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติงานในห้วงเวลานั้น แต่อดีตพนักงานส่วนตำบลรายนั้นได้ย้ายไปอยู่ในสังกัดข้าราชการ กพ. อยากจะสอบถามว่าทางอบต.ที่เก่าที่บุคคลนั้นเคยสังกัดสามารถดำเนินการส่งเรื่องไปให้สังกัดใหม่ที่เป็นข้าราชการกลางได้ไหมคะ พร้อมอ้างระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : รังสิมาสมบูรณชนะชัย ( sns55241006@gmail.com )  IP 183.89.xxx.xxx  [ วันที่ 21/09/2565 เวลา 10:14 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สน.บถ.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 0-2241-9000 ต่อ 3133, 4202

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 21/09/2565 เวลา 10:53 ]