สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085391

    สอบถามเรื่องคุณสมบัตินักบริหารงานช่าง (ระดับต้น,หัวหน้าฝ่าย)

  • สอบถามหน่วยงาน > สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

เจ้าพนักงานประปา ระดับชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค งานการไฟฟ้าสาธารณะ และรักษาการในตำแหน่ง นายช่างโยธา (มากกว่า 1 ปี) รวมทั้งเคยผ่านงานในฐานะช่างคุมงานโครงการก่อสร้าง ทั้งงานถนนและงานอาคาร มีวุฒิ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า ไม่ทราบว่ามีคุณสมบัติในการสอบขึ้นตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานช่างระดับต้น) ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ข้อ 3.3 หรือไม่ อย่างไร

ถามโดย : อภิเชษฐ์นวลนาค ( apichet.n@hotmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 21/09/2565 เวลา 10:00 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รบกวนสอบถามได้ที่ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-9000 ต่อ 4202-4 ครับ

ตอบโดย : สบ.พถ. ประสานโดย : สบ.พถ. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 26/09/2565 เวลา 20:43 ]