สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085390

    หลักสูตรระดับชำนาญการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กรณีบรรจุครั้งแรกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในแล้ว (ประมาณ ๒๐ วัน) ต่อมามีการปรับเป็นระบบแท่งเปลี่ยนชื่อเป็น นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ขอสอบถามว่าต้องไปเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ตามหนังสือที่ มท 0809.2/ว63 ลว 30 มิถุนายน 2565 เรื่องกำหนดหลักสูตรการอบรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ อีกหรือไม่คะ (ถือว่าเป็นหลักสูตรเดียวกันหรือไม่)

ถามโดย : กฤษณาหรี่ิจินดา ( kr_2523@hotmail.com )  IP 2001:fb1:137:4364:652a:ddff:dbf5:d794.  [ วันที่ 21/09/2565 เวลา 09:24 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตามหนังสือที่ มท 0809.2/ว63 ลว 30 มิถุนายน 2565 เรื่องกำหนดหลักสูตรการอบรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ กำหนดไว้ชัดเจนแล้ว

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 22/09/2565 เวลา 09:53 ]