สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085389

    ลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จดำรงชีพหรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

กรณีที่ลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชาการในวันที่ 30 ก.ย.65 ซึ่งมีอายุราชการเกิน 25 ปีจึงขอรับเงินบำเหน็จรายเดือน อยากสอบถามว่าลูกจ้างประจำมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จดำรงชีพ 15 เท่าหรือไม่

ถามโดย : น.ส.พรรณทิวาเพ็ชรปานกัน ( Phetpankankan@jmail.com )  IP 2001:44c8:4056:248c:f14e:f2fe:6fad:50d4.  [ วันที่ 20/09/2565 เวลา 22:12 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ลูกจ้างประจำไม่มีเงินบำเหน็จดำรงชีพ และไม่มีเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญฯ (ช.ค.บ.) ครับ

ตอบโดย : สน.กบท. ประสานโดย : สน.กบท. ( 02-241-9067-69 ต่อ 301-310 ) [ วันที่ 21/09/2565 เวลา 08:46 ]