สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085387

    พนักงานเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยถือว่าเป็นการเดินทางไปราชการหรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

พนักงานเทศบาลได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตัดสินสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และทางสมาคมฯ มีหนังสือแจ้งขอรับการสนับสนุนบุคลากรตามคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตัดสินกีฬาดังกล่าว จำนวน 12 วัน อยากทราบว่าเทศบาลสามารถออกคำสั่งอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเดินทางไปราชการโดยไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัดได้หรือไม่ โดยที่บุคคลดังกล่าวไม่ต้องเขียนใบลา และให้ถือว่า 12 วันที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสินกีฬาของสมาคมฯ ถือว่าเป็นการเดินทางไปราชการได้หรือไม่ รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ

ถามโดย : รัตนาภรณ์นวลศรี ( ruthsang@hotmail.com )  IP 1.46.xxx.xxx  [ วันที่ 20/09/2565 เวลา 19:22 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หากเทศบาลอนุมัติให้เดินทางไปราชการ ก็ไม่ถือเป็นวันลา สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เมื่อข้อเท็จจริงสมาคมฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายแล้ว ย่อมไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 21/09/2565 เวลา 10:23 ]