สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085384

    กรณีโอนงบประมาณเงินเหลือจ่ายประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีโอนงบประมาณเงินเหลือจ่ายประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ยกตัวอย่าง **กรณีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) อปท. สามารถโอนไปตั้งจ่ายดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ได้หรือไม่ค่ะ? ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : ชริตาวรรณศรี ( aimma4@hotmail.com )  IP 1.10.xxx.xxx  [ วันที่ 20/09/2565 เวลา 16:05 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เมื่องบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลบังคับใช้ หาก อปท.มีเงินเหลือจากรายการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) อปท.ก็สามารถโอนเงินเหลือจ่ายรายการดังกล่าวไปใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่ได้ หรืออาจตกเป็นเงินะสมของ อปท. เว้นแต่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 20/09/2565 เวลา 16:47 ]