สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085381

    เลื่อนขั้นเงินเดือน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กรณี พนักงานส่วนตำบลประเภทอำนวยการ ระดับต้น เงินเดือน ถึงขั้นสูงสุด 50,170 ผลการพิจารณาขั้นเงินเดือนของคณะกรรมการพิจารณาให้ 1 ขั้น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอสอบถามว่าพนักงานส่วนตำบลรายดังกล่าวมีสิทธิเลื่อนขั้นเงินเดือน ขั้น 23 (51,520) ตามแนวทาง องค์การบริหารส่วนตำบลจึงสามารถเลื่อนค่าตอบแทนเป็นขั้นดังกล่าวใช่หรือไม่

ถามโดย : บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ( Juju_nareumon@hotmail.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 20/09/2565 เวลา 15:07 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 21/09/2565 เวลา 10:13 ]