สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085380

    การยืมเงินเดินทางไปราชการกรณีคาบเกี่ยวปีงบประมาณ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณที่จะต้องเดินทางไปราชการระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2565 - 2 ตุลาคม 2565 (กรณีโรงเรียนเทศบาล) ซึ่งเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างปีงบประมาณ ในการเบิกค่าใช้จ่าย และการบันทึกบัญชี จะต้องดำเนินการอย่างไร

ถามโดย : ธัญชนก ดำฤทธิ์ ( thanchanok0721@hotmail.com )  IP 1.10.xxx.xxx  [ วันที่ 20/09/2565 เวลา 14:48 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ช่วงคาบเกี่ยวระหว่างปีงบประมาณ สำหรับการบันทึกบัญชีให้รับรู้ค่าใช้จ่ายและลดลูกหนี้เงินยืม เมื่อส่งใช้เงินยืมค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 21/09/2565 เวลา 09:36 ]