สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085377

    การเสนอญัตติต่อสภาฯ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ขอเรียนสอบถาม นายก อบต.จะเสนอ "ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่าย ปี 2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และกันเงินงบประมาณฯ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน" ไปในญัตติเดียวกันได้หรือไม่

ถามโดย : แพะท้องถิ่น ( mountaingoat2547@gmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 20/09/2565 เวลา 14:25 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตาม รบ.มท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 นั้น ผู้บริหารท้องถิ่นต้องเสนอญัตติเพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 5 วัน ตาม รบ.มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 38 วรรคหนึ่ง หากมีความจำเป็นต้องให้สภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติกันเงินรายจ่ายตามที่สภาท้องถิ่นอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณแล้วซึ่งยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตาม รบ.มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ก็สามารถเสนอญัตตินี้ไปในคราวเดียวกันกับการเสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณได้

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 21/09/2565 เวลา 11:54 ]