สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085376

    การจัดซื้อถังขยะเปียกมอบให้กับประชาชนทำได้หรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ถ้าต้องการจัดอบรมด้านการจัดทำน้ำหมักชีวภาพแล้วมีการสั่งซื้ออุปกรณ์ เช่น ถังขยะ กากน้ำตาล EM แจกให้กับประชาชนที่สนจหรือกลุ่มเป้าหมาย สามารถทำได้หรือไม่ และใช้ระเบียบข้อไหน ซึ่งหากมีการมอบจริง ก็จะมีการลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและมีการตรวจสอบการจัดทำถังขยะดังกล่าว อบคุณค่ะ

ถามโดย : นันทนาเกศเทศ ( nantana.k2306@gmail.com )  IP 101.108.xxx.xxx  [ วันที่ 20/09/2565 เวลา 14:21 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 0-2241-9049

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 20/09/2565 เวลา 14:51 ]