สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084757

    การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล มี หัวหน้าส่วนสองคน 1คนรักษาราชการปลัดฯ เหลือ หัวหน้าส่วน อีกแค่1คน ตามประกาศ ก.อบต.ปี 2558 ให้มี หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการอย่างน้อย 2คน จะทำอย่างไรครับ

ถามโดย : ทนงเดชดอนวิจิตร ( immrtoto@gmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 06/08/2565 เวลา 15:49 ]