สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084753

    การเบิกจ่ายเงินเพิ่มสำหรับ พ.จ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

สอบถามกรณี พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถขยะ กรณีได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มฯเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ ตามประกาศ ฯ ซึ่งเดิมได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1000 บาท และจะได้รับการพิจารณาได้รับเงินเพิมฯเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ 1,500 บาท กรณีนี้ พนักงานขับรถขยะ รายนี้ จะได้รับเงินเพิ่มรวมเป็นเงิน 2500 บาท หรือ จะได้รับเพียงอัตราเดียวที่สูงกว่า คือ 1500 บาท คะ

ถามโดย : เมฐิณีเมืองมาหล้า ( methinee2519@gmail.com )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 05/08/2565 เวลา 16:14 ]