สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084751

    กรณีประชาชนขอขุดลอกคลองสาธารณะโดยออกค่าใช้จ่ายเอง

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ประชาชนมาแจ้ง อบต. ว่ามีความประสงค์จะขุดลอกคลองสาธารณะ โดยจะดำเนินการเองทั้งหมดรวมถึงเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้วย ดินที่ขุดลอกจะถมไว้บริเวณคันคลอง กรณีนี้ อบต. สามารถอนุญาตให้ประชาชนดำเนินการขุดลอกคลองได้หรือไม่

ถามโดย : รณชัยอุดมเพชร ( ronnachailaw3@gmail.com )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 05/08/2565 เวลา 15:40 ]