สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084750

    การกู้เงินสร้างบ้านพัก

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 อบต. สามารถกู้เงินมาสร้างบ้านพักได้หรือไม่

ถามโดย : ขวัญจิตต์สมบุญ ( nokxend@gmail.com )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 05/08/2565 เวลา 15:03 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการกู้เงินของ อบต. พ. 2563 กำหนดว่า กรณีที่ อบต. จะกู้เงินเพื่อมาดำเนินการโครงการลงทุน จะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ คกก. นโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินของ อปท. พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ที่กำหนดว่า โครงการลงทุนนั้นต้องมีลักษณะเป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต ส่งเสริมการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้แก่ประชาชน หรือก่อให้เกิดการเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ อปท. เมื่อพิจารณาประเด็นการสร้างบ้านพัก เป็นประโยชน์เกิดขึ้นเฉพาะบุคคล ไม่ใช่ประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม และไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบต. อีกทั้งพนักงานส่วนตำบลย่อมมีที่พักเป็นหลักแหล่งหรือมีสิทธิในการที่จะขอเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิ จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกู้เงินเพื่อสร้างบ้านพัก

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1426-30 ) [ วันที่ 08/08/2565 เวลา 15:13 ]