สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084748

    การถอนเงินฝากธนาคาร

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๗ การถอนเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่ได้แยกไปทำการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเงื่อนไขการสั่งจ่ายต่อธนาคารโดยให้ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินร่วมกันอย่างน้อยสามคนในจำนวนนี้ให้มีผู้บริหารท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามสั่งจ่ายด้วยทุกครั้ง และให้ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าหน่วยงานอีกหนึ่งคน และให้มอบหมายพนักงานส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ระดับสามหรือเทียบเท่าขึ้นไปเพิ่มอีกหนึ่งคนในกรณีที่ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อถอนเงินฝากร่วมกัน 1.กรณีที่ไม่มีปลัด รองปลัดปฏิบัติหน้าที่แทน ให้รองปลัดเซ็นต์ได้ไหมค่ะ 2.กรณีที่ทั้งอบต.ไม่มีผอ.กองตัวจริงเลย มีแต่รักษาราชการแทน จะให้บุคคลเหล่านั้น มาร่วมเซ็นต์ถอนเงินอีกคนได้ไหมค่ะ (มีนายก รองปลัด และคนที่รักษาราชการผอ.กอง)

ถามโดย : sahsahjung ( ratchanu22@hotmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 05/08/2565 เวลา 12:58 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1.ถือปฏิบัติตามกฎหมายของงานบริหารงานบุคคล 2.ในระเบียบเบิกจ่ายฯ ข้อ 37 ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถมอบหมายผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 08/08/2565 เวลา 13:45 ]