สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084747

    การรับรองคุณวุฒิ

  • สอบถามหน่วยงาน > สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

มีผู้สนใจมาติดต่อ เพื่อจะโอนมาในตำแหน่งนักวิชาพัสดุ ของเทศบาล ทั้งนี้ จบปริญญา วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กำหนดว่า ได้รับปริญญาตรีในสาขากม. เศรฐศาสตร์ การจัดการคลัง พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี หรือ สาขาที่ กจ กทฯรับรอง ซึ่งเมื่อไปตรวจสอบกับ ผลรับรองของ กพ แล้ว เทียบได้เท่ากับ ปริญญา วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ อยากทราบว่า จะโอนมาตำแหน่ง นว.พัสดุของเทศบาลได้หรือไม่ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : ธนภรณ์แสงทอง ( oillyok@hotmail.com )  IP 113.53.xxx.xxx  [ วันที่ 05/08/2565 เวลา 12:40 ]